Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.

NG Kerk Burgersdorp: Heropbou van Hoop

Funds Raised:
R 7 550
Fundraising Target:
R 100 000
Donate

Personal message

Op 17 Augustus 2020 het 'n verwoestende brand deur die hart van ons gemeenskap geruk en ons geliefde NG Kerk in puin gelaat. 'n Kortsluiting in die koepel was die oorsaak van die brand en binne 'n paar uur was 'n stuk van ons dorp se erfenis verlore.

Vandag staan ons by 'n kruispad en kyk ons na die ontmoedigende taak om hierdie historiese gebou te herbou. Alhoewel die Kerk verseker was en die versekeringsmaatskappy ‘n bedrag uitbetaal het, is daar steeds ‘n geweldige tekort ten opsigte van die werklike herstelkoste. Ons bevind onsself in 'n desperate posisie om die tekort aan te vul en ons kerk in ere te herstel as ‘n simbool van geloof en hoop in ons gemeenskap. .

As gelowiges in Christus, wend ons ons hier tot ons vriende, bure, en medegelowiges om hulp. Daar is begin met ‘n borgskapveldtog om die fondse wat benodig word om ons kerk te herste, in te samel. 

Hiermee wil ons jou uitnooi om deel te raak van hierdie reis van geloofseenheid.

Hoekom moet jy bydra tot hierdie waardige doel?

Bewaar ons Erfenis: Die NG Kerk Burgersdorp is nie net 'n plek van aanbidding nie; dit is 'n historiese baken wat vir geslagte lank reeds staan. Deur by te dra, help jy om te verseker dat toekomstige geslagte kan deel in ons gemeenskapsgeskiedenis en ons dorp se ryk erfenis. 

Herbou ons Gemeenskap: Die NK Kerk was vir jare die hart van ons gemeenskap, 'n plek waar vriendskappe gekoester is, gesinne saamgekom het, en vieringe plaasgevind het. Om dit weer op te bou, gaan nie net oor bakstene en boumateriaal nie; dit gaan oor die heropbou van ons gevoel van eenheid as ‘n gemeenskap.

Simbool van Hoop:
Voldoening aan 'n Geestelike Behoefte: Godsdiensplekke het 'n enorme geestelike betekenis vir baie mense. Deur by te dra, maak jy dit moontlik vir die gelowiges om weer in 'n heilige ruimte saam te kom om te bid, troos te vind en een te wees in geloof. 


Hoe kan jy 'n verskil maak?

Skenk: Elke bietjie help. Jou bydrae, maak nie saak hoe klein of groot nie, bring ons nader aan ons doel.
Deel: Versprei die woord oor ons veldtog. Deel hierdie storie met vriende, familie, en kollegas wat ook graag ons saak wil ondersteun.
Vrywilliger: As jy kundigheid het in fondsinsameling, geleentheidsbeplanning, of enige ander vaardighede wat ons veldtog kan help, oorweeg asseblief om jou tyd en kennis te skenk.

Terwyl ons hierdie reis aanpak om die NG Kerk Burgersdorp te herbou, doen ons dit met dankbaarheid vir die ondersteuning van ons gemeenskap en die oortuiging dat ons saam enige uitdaging kan oorkom. Laat ons harte en hande verenig om hierdie simbool van geloof, hoop, en samewerking te herstel!

Skenk vandag en help ons om die NG Kerk Burgersdorp te herbou as 'n getuienis van die sterkte en veerkragtigheid van ons geloof en God se liefde en genade.

-------------------------------------------------------------

On August 17, 2020, a devastating fire tore through the heart of our community, leaving our beloved NG Church in ruins. A short circuit in the dome caused the fire, and within a few hours, a piece of our town's heritage was lost.

Today, we stand at a crossroads, facing the daunting task of rebuilding this historic building. Although the Church was insured and the insurance company paid out a sum, there is still a significant shortfall in the actual restoration costs. We find ourselves in a desperate position to fill the gap and restore our church to its former glory as a symbol of faith and hope in our community.

As believers in Christ, we turn to our friends, neighbors, and fellow believers for help. A campaign has been initiated to collect the funds needed to restore our church. We invite you to be a part of this journey of faith unity.

Why should you contribute to this worthy cause?

Preserve our Heritage: The NG Church Burgersdorp is not just a place of worship; it is a historic landmark that has stood for generations. By contributing, you help ensure that future generations can share in our community's history and our village's rich heritage.

Rebuild our Community: The NG Church was the heart of our community for years, a place where friendships were cherished, families came together, and celebrations took place. Rebuilding it is not just about bricks and mortar; it's about rebuilding our sense of unity as a community.

Symbol of Hope: Satisfying a Spiritual Need: Places of worship have immense spiritual significance for many people. By contributing, you make it possible for believers to come together in a sacred space to pray, find solace, and be one in faith.

How can you make a difference?

Donate: Every bit helps. Your contribution, no matter how small or large, brings us closer to our goal.

Share: Spread the word about our campaign. Share this story with friends, family, and colleagues who also want to support our cause.

Volunteer: If you have expertise in fundraising, event planning, or any other skills that can assist our campaign, please consider donating your time and knowledge.

As we embark on this journey to rebuild the NG Church Burgersdorp, we do so with gratitude for the support of our community and the belief that together, we can overcome any challenge. Let us unite our hearts and hands to restore this symbol of faith, hope, and cooperation!

Donate today and help us rebuild the NG Church Burgersdorp as a testament to the strength and resilience of our faith and God's love and grace.

Donations

 • Nov 15, 2023 - R 500.00
 • "" - Anonymous

 • Nov 14, 2023 - R 1 000.00
 • "" - Jolindy Dreyer

 • Nov 14, 2023 - R 5 000.00 Tipped
 • "Sterkte julle!!" - Anonymous

 • Nov 12, 2023 - R 500.00
 • "" - Anonymous

 • Nov 05, 2023 - R 50.00
 • "God is GROOT!" - Anonymous

 • Nov 05, 2023 - R 500.00
 • "Sterkte!" - Anonymous

Donate to this charity

Statistics

Fundraising target

R 100 000.00

Donations to date

R 7 550.00
Donate

Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp

Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp Logo

The Dutch Reformed Church is situated on a spacious plot in the middle of the town. It was designed by the architect William Henry Ford, of whom very little is known today. 

It is one of the larger churches in Burgersdorp serving our community.